Herroeping 

De klant verbindt er zich toe de ontvangen producten onmiddellijk na ontvangst te onderzoeken. Klachten die betrekking hebben op de gebreken aan het product of levering, moeten door de klant binnen 7 dagen na levering aan Sanaselect ter kennisgeving worden gebracht. 

De klant heeft het recht om zonder vermelding van reden zijn bestelling te herroepen. Dit herroepingsrecht moet binnen de 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de levering kenbaar gemaakt worden. Daarvoor maakt de klant bij voorkeur gebruikt van het herroepingsformulier. Dit wordt via de contactpagina of via mail (info@sanaselect.be) aan Sanaselect kenbaar gemaakt. 

De klant verbindt er zich toe het product zo snel mogelijk, of uiterlijk binnen de 14 dagen, na de kennisgeving tot herroeping van de bestelling, te verzenden naar Sanaselect (Steenweg 203, 9473 Welle). De klant wordt gevraagd de producten in de originele verpakking, onbevuild en onbeschadigd,  terug te sturen samen met alle eventuele accessoires, bijhorigheden en gebruiksaanwijzingen. Sanaselect zal de klant binnen de 14 dagen na ontvangst van alle goederen terugbetalen op het door de klant vermelde bankrekeningnummer. 

Vooraleer een bestelling terug te sturen is het noodzakelijk eerst  Sanaselect te informeren. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn ten laste van de klant. 

Uitzonderingen

Klanten kunnen het herroepingsrecht waarvan in artikel VI.47 (Economische Code) voorziet niet uitoefenen :

    • Voor de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid
    • Voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
  • Conform artikel 29.6° van het Koninklijk Besluite van 21 januari 2009, houdende onderrichtingen voor de apothekers : Geneesmiddelen of medische hulpmiddelen voor menselijk gebruik kunnen niet teruggezonden worden, behalve in geval van gebrek. 

Klachten

Sanaselect draagt klantentevredenheid hoog in het vaandel en trachten de beste service aan te bieden. Mocht U toch ontevreden zijn over het geleverde werk, bieden wij onze oprechte excuses aan en zetten wij dit graag recht. Indien u toch een klacht heeft, mail onze klantenservice op info@sanaselect.be en U ontvangt binnen de 7 dagen een antwoord. 

Aansprakelijkheid

Sanaselect en zijn apotheker-titularis kunnen in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke schade ook die zou kunnen voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de verkochte producten.. 

Sanaselect en zijn apotheker-titularis kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen in de samenstelling van de producten die de fabrikanten hebben doorgevoerd. 

Foto’s op de website ter informatie dienen enkel ter informatie. In geen geval kan wijziging van de verpakking of de inhoud ervan worden ingeroepen indien er verschillen zijn ten opzichte van de foto op de website. De informatie op de productfiches is enkel indicatief. De klant verbindt er zich toe de bijsluiter van de fabrikant of de informatie op de verpakking aandachtig te lezen. Deze bijsluiter bevat de informatie (en met name de doseringen en contra-indicaties) waaraan de klant en meer algemeen elke persoon die het product zal gebruiken, zich dient te houden. We vragen expliciet aan iedere klant om de bijsluiter aandachtig te lezen. Indien er bijwerkingen optreden, moet de klant de behandelende arts contacteren. 

Om tot de overgang van verkoop over te gaan, heeft Sanaselect alle relevante gezondheidsinformatie (leeftijd, geslacht, bijv. zwangerschap, chronische ziektes en chronische medicatie) nodig. Dit wordt ons gevraagd door de Deontologische code (Art 99 en 99/bis) en de coördinaten waarop de klant kan gecontacteerd worden. 

De website bevat links naar andere website. Sanaselect, noch zijn apotheker-titularis kan aansprakelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van deze websites, noch voor de inhoud van externe websites die een link naar de website van Sanaselect hebben geplaatst. 

Garantie

Op alle gekochte producten bij Sanaselect geldt de wettelijke minimum garantietermijn van 2 jaar indien het gekochte product niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het product tot 2 jaar na de levering dit product kosteloos wordt hersteld of vervangen. 

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Sanaselect. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen-, en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat op het privégebruik van het product zelf. 

Toepasselijk recht – geschillen 

De geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van deze algemene voorwaarden, net als alle contractuele of andere relaties tussen Apotheek Welle – Sanaselect en de klant,  zijn onderworpen aan de Belgische wet. 

Elke vraag over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of niet-uitvoering van deze algemene voorwaarden zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, ongeacht de plaats waar de producten worden geleverd of waar de klant gedomicilieerd is. Dat geldt voor alle type procedures. 

Buiten de gerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombusdienst bereiken via http://consumentenombudsdienst.be//nl  . Bij geschillen van een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op get Online Dispute Resolution Platform van de Europese Unie via http://ec.europa.eu/odr